Säännöt

Yleiset määräykset


Yhdistyksen nimi Pohjanmaan Dreeverikerho ry ja sen kotipaikka on Seinäjoen kaupunki.


Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä Pohjanmaalla dreeverirotua harrastavien kesken, herättää harrastusta dreeverien kasvattamiseen ja siitoksen edistämiseen, työskennellä rodun metsästyskelpoisuuden kehittämiseksi, sekä ylläpitää yhteyttä valtakunnalliseen rotujärjestöön.


Tarkoituksensa yhdistys pyrkii toteuttamaan toimeenpanemalla kokeita, järjestämällä näyttelyitä, palkitsemalla tuloksellista kasvatus- ja koulutustoimintaa, järjestämällä kursseja pätevien koe- ja ulkomuototuomarien kouluttamiseksi sekä suorittamalla valistus- ym. samantapaista toimintaa. Yhdistys voi liittyä jäsenenä muihin kenneljärjestöihin. Yhdistys on oikeutettu vuokraamaan tai omistamaan kiinteätä omaisuutta edellä mainittua kurssi- ja koulutustoimintaa varten.


Yhdistyksen kieli on suomi


Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen johtokunnan hyväksymä hyvämaineinen henkilö, jäsenet ovat vuosijäseniä. Vuosijäsenet suorittavat jäsenmaksunsa vuosittain, johtokunnan esityksestä yhdistys voi kunniajäsenekseen kutsua yhdistyksen toiminta- alalla erityisesti ansioituneen henkilön.


Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen johtokunnalle, puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan ennen kalenterivuoden loppua. Ellei näin tapahdu, katsotaan jäsenyyden jatkuvan seuraavana vuonna ja näin ollen on seuraavan vuoden jäsenmaksu suoritettava. Jäsen voidaan erottaa, ellei hän ole kehotuksesta huolimatta suorittanut jäsenmaksujaan.


Johtokunnan esityksestä voi yhdistyksen kokous erottaa jäsenen, joko lopullisesti tai määräajaksi, kun tämä
1)on toiminut tavalla, joka ei ole sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa,

2)on rikkonut lakia tai toiminut hyvien tapojen vastaisesti.

Johtokunnan on varattava jäsenelle erottamisasiassa oikeus antaa kirjallinen lausunto.


Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

Johtoelimet ja toimihenkilöt


Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloutta ja omaisuutta hoitaa johtokunta. Johtokunnan jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä.

Johtokunnalle valitaan vuosittain kaksi (2) varajäsentä.

Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi (2). Jos johtokunnan jäsen eroaa kesken toimikautensa, valitsee seuraava vuosikokous hänen tilalleen uuden jäsenen hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä muuta johtokunnan jäsentä on paikalla.

10§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa, juoksevissa asioissa sihteeri yksin.

11§
Johtokunta asettaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt.

Tilit

12§
Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään helmikuun 15 päivään mennessä ja on tilintarkastajien palautettava ne johtokunnalle viimeistään helmikuun viimeiseen päivään mennessä.

Yhdistyksen kokoukset

13§
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa johtokunnan lähemmin määräämänä aikana. Kutsu vuosikokoukseen on toimitettava jäsenistölle avoimella kirjeellä tai postikortilla viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta, tai lehti-ilmoituksin, mikäli johtokunta tarpeelliseksi katsoo.

14§
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1)Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaali,
2)kokouksen laillisuuden toteaminen,
3)kahden läsnä olevan jäsenen valitseminen tarkastamaan kokouksen pöytäkirja,
4)johtokunnan vuosikertomus, tilintarkastajien kertomus ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle,
5)kuluvan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja vuosijäsenmaksujen määrääminen,
6)valitaan johtokunnan puheenjohtaja alkavalle toimikaudelle,
7)valitaan johtokuntaan uudet jäsenet erovuorossa olevien tai eronneiden johtokunnan jäsenten tilalle,
8)kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali,
9)edustajien ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valitseminen muihin kenneljärjestöihin.
10) muut kokouskutsussa mainitut asiat,
11)yhdistyksen jäsenten johtokunnalle kirjallisesti esittämät asiat, jotka on jätettävä viimeistään 3 viikkoa ennen kokousta ja joista johtokunta antaa lausuntonsa.

Kohta 10) nähden on voimassa mitä 16)§:ssä on säädetty.

15§
Muita yhdistyksen kokouksia pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti pyytää ilmoitetun asian käsittelemistä varten. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava jäsenistölle avoimella kirjeellä tai postikortilla viimeistään 7 päivää ennen kokousta, tai lehti-ilmoituksin mikäli johtokunta tarpeelliseksi katsoo.

16§
Kokouksissa älköön päätettäkö muista kuin kokouskutsuissa mainituista asioista.

Äänestys

17§
Kaikki asiat, joista näissä säännöissä ei toisin ole määrätty, ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänestys tapahtuu avoimesti, ellei lippuäänestystä vaadita. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa. Kiinteän omaisuuden ostoon tai vuokraukseen tarvitaan 5/6 äänten enemmistö annetuista äänistä. Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni.

Sääntöjen muutokset ja yhdistyksen purkaminen

18§
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsusta mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä. Kirjallinen perusteltu muutosehdotus on jätettävä johtokunnalle, joka oman lausuntonsa ohella alistaa asian kokouksen päätettäväksi.

19§
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat Suomen Dreeverijärjestö ry:lle tai vastaavalle rekisteröidylle pienajokoirayhdistykselle.

Muuten noudatettakoon voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.